Registration Under 2 (f) and 12 (b) wide letter No. 8-462/2018 (CPP-I/C) Dt. 29 January 2020.
Telephone - 02363-256736 | Email - nss_dodamarg@rediffmail.com

Directors

Sr. No. Name Post
1. Mr. Ashok Bhagwan Belsare (President)
2. Mr. Abhijit Shreeram Hegshetye (Chairman)
3. Dr. Alimiya Dawood Parkar (Vice President)
4. Mr. Paresh Sadanand Padgaonkar (Secretary)
5. Mrs. Seema Vishwanath Bagul (Asst. Secretary)
6. Mr. Sharad Shantaram Kadam (Treasurer)
7. Mr. Suresh Harishchandra Pednekar (Member)
8. Mrs. Varsha Lakshaman Kamble (Member)
9. Mrs. Sheela Shreeram Hegshetye (Member)

 

Copyright © 2023, Laxmibai Sitaram Halbe College of Arts, Commerce & Science, Dodamarg