Registration Under 2 (f) and 12 (b) wide letter No. 8-462/2018 (CPP-I/C) Dt. 29 January 2020.
Telephone - 02363-256736 | Email - nss_dodamarg@rediffmail.com

Directors

Mr. Ashok Bhagwan Belsare (President)

Mr. Abhijit Hegshetye (Chairman)

Mr. Paresh Sadanand Padgaonkar (Secretary)

Mr. Sharad Shantaram Kadam (Treasurar)

Mrs. Seema Abhijit Hegshetye
(Joint Secretary)

Mr. Suryakant Vasant Parmekar (Member)

Mr. Khalid Husain Dalwai (Member)

Mr. Vilas Narayan Kolpe (Member)

Mr. Pramod Dattatray Gandhe (Member)

Mrs. Varsha Laxman Kamble (Member)

Dr. Alimiya Dawood Parkar (Member)

Copyright © 2023, Laxmibai Sitaram Halbe College of Arts, Commerce & Science, Dodamarg